(FULL-Free 150c) Thần Ấn Vương Tọa (tg: Đường Gia Tam Thiếu)

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ ba: Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm tám đầu [3]

Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ bốn: Bí ẩn thân thế của Long Hạo Thần [1]


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469

Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ bốn: Bí ẩn thân thế của Long Hạo Thần [2]

Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ bốn: Bí ẩn thân thế của Long Hạo Thần [3]


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ lăm: Thần Thiên Tru, chín đầu Kỳ Mỹ Lạp [1]
Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ lăm: Thần Thiên Tru, chín đầu Kỳ Mỹ Lạp [2]


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ lăm: Thần Thiên Tru, chín đầu Kỳ Mỹ Lạp [3]

Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ sáu: Nghịch lân của Hạo Nguyệt [1]Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ sáu: Nghịch lân của Hạo Nguyệt [2]


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ sáu: Nghịch lân của Hạo Nguyệt [2]


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ sáu: Nghịch lân của Hạo Nguyệt [3]
Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ bảy: Cuộc chiến cuối cùng [1]Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ bảy: Cuộc chiến cuối cùng [2]Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ bảy: Cuộc chiến cuối cùng [3]

Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469


Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net

Chương ba trăm lẻ tám: Hạo Nguyệt, ta chuộc tội cho ngươi (Hết)


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Hậu ký: Lời của tác giảLâu tới một năm, Thần Ấn vương tọa rốt cuộc viết xong. Khi tôi viết đến dấu chấm tròn cuối cùng thì có cảm giác như trút gánh nặng, nhưng cũng rơi lệ đầy mặt. Một thế giới do tôi một tay tạo ra đã kết thúc như vậy.

Tôi cũng tiếc cho Y Lai Khắc Tư, tiếc Phong Tú, tiếc mỗi nhân vật dưới ngòi bút của tôi. Nhưng bất cứ việc gì luôn có kết thúc. Có lẽ kết cục nửa vui nửa buồn mới có thể khiến mọi người ghi nhớ. Thấy mọi người yêu thích Thần Ấn, tôi thấy rất đáng giá. Nếu các người thích lão Y, vậy sách mới Tuyệt Thế Đường Môn sẽ trông thấy y xuất hiện. Còn về xuất hiện như thế nào thì các người phải tự mình đi tìm rồi.

Về Phong Tú, y thuộc về Thần Ấn, tôi không muốn mang y đi. Một Ma Thần Hoàng vẫn nên đi tìm chân tình của mình là quan trọng hơn, tôi không muốn quấy rầy y, hãy để y chìm đắm trong hạnh phúc của mình rời đi đi. Tôi tin tưởng, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ y.

Có thể nói Thần Ấn vương tọa là quyển sách khiến tôi vắt óc phí sức nhiều nhất, cũng là quyển sách có chỉnh thể tình tiết làm tôi vừa lòng nhất. Từ bố cục bắt đầu đến mặt sau từng cửa một hiện ra. Liên Minh Thánh Điện và bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc đối kháng, còn ẩn giấu hai bí ẩn thân thế Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt quan hệ đến bối cảnh toàn văn, sợ rằng rất ít có người đoán được boss cuối cùng không phải Ma Thần Hoàng mà là Thiên Tru Thần, Austin Griffin.

Có lẽ Thần Ấn về mặt bố cục thì không hoa lệ như Đấu La Đại Lục, Thiên Châu Biến, nhưng về tình tiết thì tôi tốn sức nhiều nhất. Bố cục càng đơn giản ý nghĩa càng cần nhiều tình tiết phong phú chống đỡ. Tôi không dám nói mình làm được tốt nhất, nhưng tôi đích thực đã dốc hết sức.

Một năm, hai trăm sáu mươi vạn chữ truyện dài kết thúc, tôi trả giá tâm huyết tròn một năm, cũng có nhiều bạn đọc đi theo Thần Ấn lâu đến một năm, không biết mọi người xem xong kết cuộc cuối cùng sẽ có cảm giác gì.

Tại đây, tôi phải cảm tạ mỗi một bạn đọc ủng hộ trong một năm nay, tôi không biết nói gì hơn, chỉ có biết sáng tác càng nhiều, càng tốt tác phẩm để cảm ơn mọi người.

Mọi người đều biết, fan của tôi bị mọi người gọi là Đường Môn, mà tôi là môn chủ Đường Môn. Mỗi một năm mỗi một bộ tác phẩm, chính ta sẽ có một phần anh chị em Đường Môn rời đi, lại nghênh đón một đám bạn đọc mới tham gia. Mỗi khi nhìn người mới tham gia, tôi sẽ rất vui sướng, nhưng nhìn có đọc giả rời đi, tôi sẽ tràn ngập lưu luyến và đáng tiếc.

Thần Ấn đã kết thúc, mọi chuyện nên nhìn về phía trước. Các bạn đọc quen biết tôi đều hiểu, tôi sáng tác chưa từng gián đoạn, tác phẩm của tôi đều là không kẽ hở liên tục kéo dài. Bởi vậy, tác phẩm mới của chúng ta sắp hiện ra trước mặt mọi người. Bộ tác phẩm này, có thể nói là hoàn toàn vì Đường Môn chúng ta mà sáng tác, vì tất cả đọc giả ủng hổ tôi nhiều năm như vậy mà viết. Tôi hy vọng bạn đọc ủng hộ tôi có thể tiếp tục cùng tôi đi xuống. Còn những bạn đã rời đi, tôi đợi các người trở về, chờ các người về nhà.

Trong cuộc đời sáng tác gần chín năm của tôi, tác phẩm được yêu thích nhất cũng được khen nhiều nhất chính là Đấu La Đại Lục. Đặc biệt là sau khi xuất bản truyện tranh càng có nhiều fan Đấu La Đại Lục. Bởi vậy thật lâu trước kia không ngừng có bạn đọc kêu gọi, hy vọng Đấu La Đại Lục II có thể ra mặt. Cùng lúc đó, trên thị trường có không ít người bất hợp pháp lấy danh nghĩa Đấu La còn tiếp, Đấu La II giả danh lừa bịp.

Từ góc độ cá nhân của tôi, tôi vốn không muốn viết tiếp nữa. Bởi vì tôi còn có rất nhiều sáng ý có thể viết, linh cảm của tôi chưa từng khô kiệt. Nhưng lần này thì khác. Vì các anh chị em Đường Môn, tôi nguyện ý sáng tác vì Đường Môn chúng ta. Bởi vậy, sách mới của chúng ta chính thức xuất hiện sẽ kêu là Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn, làm tròn giấc mộng Đấu La của mọi người.

Tôi chỉ có một tâm nguyện, hy vọng các anh chị em đã từng rời khỏi Đường Môn sẽ trở về. Hy vọng hậu tục Đấu La có thể trở thành chuyến xe đưa các người trở về. Một bộ Tuyệt Thế Đường Môn trở thành ngôi nhà chung của tất cả anh chị em Đường Môn. Bộ tác phẩm này sẽ hao phí tâm sức chưa từng có của tôi, viết thành truyện dài thật dài rộng lớn mà tráng lệ, ngưng tụ khí thế Đường Môn chúng ta, để tất cả bạn đọc từng ở Đường Môn, hoặc đã tham gia, đang tham gia Đường Môn, về nhà. Đường Môn vĩnh viễn đều là nhà của các người, cửa lớn vĩnh viễn mở rộng vì các người.

Cái tên Tuyệt Thế Đường Môn cũng là đến từ đọc giả. Ca nhạc chủ đề thứ nhất của Đường Môn chúng ta là do đọc giả sáng tác kêu tên này.

Trong bộ sách mới này, bối cảnh, bố cục đều sẽ tiếp tục sử dụng Đấu La Đại Lục, cũng có tăng thêm, là tăng mà không phải biến đổi. Bố cục sẽ càng phong phú, tình tiết sẽ càng thêm hấp dẫn.

Chợt nghĩ, một vạn năm sau Đấu La Đại Lục sẽ là bộ dạng gì nhỉ?

Còn nhớ Đường Môn sao? Còn nhớ Sử Lai Khắc học viện sao? Còn nhớ từng võ hồn, võ kỹ, hồn hoàn, hồn cốt kỳ diệu sao? Tất cả đều sẽ lại xuất hiện trong mắt các người.

Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn sẽ bày ra một thế giới Đấu La mới tinh cho mọ người. Trăm vạn năm hồn thú chưa từng xuất hiện trong Đấu La Đại Lục sẽ lên sân trong Tuyệt Thế Đường Môn, trí tuệ hồn hoàn cũng sẽ xuất hiện, càng có bố cục hồn đạo khí hoàn toàn mới. Các bạn đọc ở trong Thần Ấn vương tọa thích Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư cũng sẽ lấy cách đặc biệt xuất hiện trong Tuyệt Thế Đường Môn. Nhân vật chính mới của chúng ta có thể khiến Đường Môn suy bại đúc lại huy hoàng không? Sẽ bày ra tất cả cho mọi người trong Tuyệt Thế Đường Môn.

Có rất nhiều đọc giả hỏi tôi, làm sao để gia nhập Đường Môn? Kỳ thực rất đơn giản, từ khi bạn đọc Đường Môn thì bạn đã là một thành phần của Đường Môn. Bổn môn chủ chính thức tuyên bố, Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn chính thức mở ra!
 
Top